ضرب المثل ملل مختلف درباره زن

به گزارش مجله کارنیکان، ضرب المثل های مختلف و کار بردی در باره خام ها و زن ها

ضرب المثل ملل مختلف درباره زن

به گزارش خبرنگاران به نقل از بیتوته ،

1- آرژانتینیها

زن بد و زن خوب هر دو به شلاق احتیاج دارند.

2- افریقائیها

زن زیبا، خواهر مردان بسیارى است .

پوشش زن به قیمت آرامش دل شوهر است .

هر قدر با زن صمیمى باشى قلبت را به او وامگذار.

زن حکم اسب را دارد، کسى که او را مى راند صاحب اوست .

آنچه را شیطان در سال مى کند، پیر زنى در یکروز انجام مى دهد.

اطاعت از زنان ، رفتن به دوزخ است .

زن حکم پتو را دارد اگر به خود بپیچى ناراحتت مى کند و اگر دورش بیندازى سرما مى خورى.

زن بى حجب و حیا آش بى نمک است .

3- آلبانیها

زن را به دروغ و سگ را با استخوان راضى کن .

زنى که مى خواند، شوهر مى خواهد.

4- آلمانیها

آنجا که زن حکومت دارد، شیطان سر پیشخدمت است .

کسى که زن ثروتمند بگیرد، آزادى خود را فروخته است .

وقتى زنى مى میرد، یک فتنه از جهان کم مى شود.

مرد پیرى که زن جوان بگیرد، مرگ به قهقهه مى افتد.

کارى که شیطان از عهده برنیاید، زن انجام مى دهد.

مراقبت از یک جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از یک زن .

بین ((بله)) و ((نه)) زن یک سوزن هم جا نمى گیرد.

شیطان ده ساعت وقت لازم دارد تا یک مرد را گول بزند ولى زن یک ساعت ده مرد را اغفال مى کند.

زنى که کسى همراه ندارد، همراه همه است .

گریه زن ، سارقانه خندیدن است .

زن بدون مرد، باغ بدون دیوار است .

زن ، زیبایى را بر فضیلت ترجیح مى دهد.

5- بومیهاى آمریکا

زن و زمین منشا جنگند.

زن زیبا، زحمت زیبا.

دهان زن تعطیل بردار نیست .

6- اسپانیولیها

خوشبختى یا بدبختى مرد زن اوست .

از زن شرور بر حذر باش و به زن خوب اعتماد مکن .

زن کسى را که دوست دارد تحقیر مى کند و کسى را که از او بدش مى آید مى ستاید.

7- استونیها (255)

گیسوى زن دراز است و عقلش گرد.

زن را جوان بگیر و جگر را گرم بخور.

از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقیر زن بگیر.

اگر مى خواهى همه جهان از مطلبى با خبر شوند، به زن بگو.

زن را چون بطرى محکم نگهدار.

دختران که همه خوبند پس زنان بد از کجا مى آیند؟

زن زیبا بهشت چشم و دوزخ روح و برزخ جیب است .

زن در پائیز عاقلتر از مرد در بهار است .

زن هیچگاه از زن تمجید نمى کند.

آب در غربال بهتر مى ماند تا راز در دهان زن .

8- اعراب

بدنامى زن زایل شدنى نیست .

زن کچل به موهاى دختر خاله اش مى نازد.

زن باید با مردى که او را دوست دارد، ازدواج کند، نه با مردى که طرف عشق اوست .

9- انگلیسیها

زن شرى است مورد احتیاج.

زن اسلحه یى بجز زبان ندارد.

زن زشت درد دل است و زن زیبا دردسر.

زن در 10 سالگى فرشته ، در 15 سالگى طاهره ، در چهل سالگى ابلیس و بعد از آن عفریته است .

کسى که زن را دوست ندارد پستان خوک را مکیده است .

زن به رویت مى خندد و گلویت را مى برد.

به زن بگو زیبایى تا از خوشى دیوانه اش کنى .

زنى که بزک مى کند تابلوى ((به اجاره داده مى شود)) را نصب مى کند.

زنى هر اندازه به سر و وضع خود دقیق باشد، نسبت به خانه و زندگى بى قید است .

اگر زن به اندازه خوبیش کوچک مى بود، سراپایش با یک پوست نخود پوشیده مى شد.

نصیحت زن چیز مهمى نیست ، ولى کسى که آنرا نپذیرد دیوانه است .

فکر زن و باد زمستانى اغلب متغیرند.

دختر عفیف اگر پایش شکسته باشد، بهتر است تا براى تفریح از خانه دور ماند.

زن و موسیقى تاریخ بردار نیست .

زن چون بادنماى کشتى است ، به هر طرف که باد آید متمایل مى شود.

زن هر وقت بتواند مى خندد و هر وقت بخواهد مى گرید.

زن با اینکه دلیل و منطق سرش نمى شود، همواره حرف آخر با اوست .

وقتى زن خانه تنبل شد، کلفت هم با دهانش کار مى کند.

اگر از زن خود الاغ بسازید، او هم از شما گاو مى سازد.

زن آنقدر که به نظر مى آید. پیر است و مرد آنقدر که احساس مى کند.

زن خوب محصول شوهر خوبست .

کسى که با زن بیوه اى 3 فرزند دارد، ازدواج کند، با چهار سارق ازدواج نموده است .

زن بیوه مگیر، جز آنکه شوهرش را به دار آویخته باشند.

10- ایتالیائیها

خنده زن زیبا، گریه کیف پول آقاست .

زن در کنار پنجره ، مانند انگور در معبر آویزان است .

11- ایرانیان

زن بلاست ولى هیچ خانه اى بى بلا نباشد.

اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟

زن و اژدها هر دو در خاک به

خداى زن مرد است .

زن یکى ، خدا یکى .

12- ایرلندیها

سه طبقه از مردان از شناسائى زنان عاجزند: جوانان و پیران و میان سالان .

13- برمه ئیها

زن در گهواره هم که هست خودش را معرفى مى کند.

زن کور باشد بهتر است تا بسیار زیبا.

14- بلغاریها

خانه بدون زن ، مثل چاه بدون دلو است .

زن بى شوهر مثل اسب بدون دهنه است .

زن زیبا 3 شوهر لازم دارد: 1- مالدارى که خرجش را بدهد. 2- زیبائى که با او عشق ورزد. 3- اوباشى که او را کتک زند.

زن فقط سنش و آنچه را که نمى داند مخفى نگه مى دارد.

15- بوسنیها

از زن ریشدار و مرد بى ریش بر حذر باش .

16- پرتغالیها

زن و گوسفند را باید زود به خانه آورد (و گر نه نصیب گرگ مى شوند.)

17- پشتوها

عقل زن زیر پاى اوست .

زن خوب آنست که یا در خانه باشد یا در گور.

مردان چون کوهند و زنان چون اهرم .

18- چکها

خانه بدون زن مثل چمن بدون شبنم است .

دود و چکه و زن غرغرو، مرد را از خانه فرار مى دهد.

19- چینیها

زن زشت و مال کم ، قلعه و حصار لازم ندارد.

اگر مردى به زنش خیانت کند، از خانه به خیابان تف انداخته است و اگر زنى به شوهرش خیانت کند، از کوچه به خانه تف انداخته است .

پسرت را در اتاق و زنت را در بستر نصیحت کن .

چنانکه حباب مى ترکد، زن راز افشا مى کند.

مرد گمان مى کند که مى داند ولى زن معتقد است که بهتر مى داند.

وقتى مردى دیوانه زنى مى شود باید صبر کرد، خود آن زن او را عاقل مى کند.

وقتى زن با لبانش مى گوید ((نه)) با چشمانش مى گوید: ((بله))

زن از مصیبت دیگران خرسند و از نعمتشان بدحال مى شود.

کاخ بزرگان را زن پر نموده و کلبه فقرا را بچه .

20- داهومیها

زن شلخته داشتن بهتر از مجرد بودن است .

99 درصد آرزوهاى زن شاید بر شوهر معلوم باشد اما صددرصد آن را شیطان هم نمى داند.

21- دانمارکیها

سه زن و یک غاز، یک راسته بازار.

22- روسها

نه جوجه را مرغ مى نامند و نه زن را انسان .

وقتى دخترى متولد مى شود، چهار دیوار مى گرید.

زن سایه است ، تعقیبش کنى ، فرار مى کند، فرار کنى تعقیبت مى نماید.

کسى که با زن بیوه جوان عروسى ننموده باشد نمى داند بدبختى یعنى چه .

آزادى حتى زن خوب را هم فاسد مى کند.

اگر زنت به تو تملق گفت حتما نقشه سوئى در سر دارد.

زن دو روز عزیز است : روزى که به خانه ات مى آید و روزى که به خاک سپرده مى شود.

زنت را چون جانت دوست بدار ولى او را از ترس بلرزان .

زن کوزه نیست که بشکند از زدنش دریغ مکن .

زن در آن واحد 77 فکر دارد.

شهادت زن علیه شوهر مسموع نیست .

زن بى جهت شکایت مى کند، عمدا دروغ مى گوید، آشکارا مى گرید و مخفیانه مى خندد.

اگر مردى زن زیبایش را روزى 3 بار نزند از دیوار بالا مى رود.

مرد عاقل در گریه زن چیزى جز آب نمى بیند.

اگر مردى خیلى پیر و شکسته است ، تقصیر زنش مى باشد.

زن را با چکش بکوب و از آن طلا بساز

24- رومانیها

زنان راه گریه بلدند تا دروغ بگویند

بهترین زنان هم دنده اى از شیطان دارد

اگر پیر زنى را گول زنى ، شیطانى را به دام آرى .

25- ژاپنیها

زبان زن خنجرى است که هرگز زنگ نمى زند.

زن خوب آنست که کدبانوى خوبى باشد.

به زنت تا آنجا اعتماد کن که چشم مادرت او را مى پاید.

26- سوئدیها

کسى که زنش را بزند 3 روز گرسنگى مى کشد و 3 روز هم کارش تعطیل است

کسى که زنش با او با وفا و زنبور با او مهربان باشد، ثروتمند مى شود.

شب و زن و عشق ، مرد را به اشتباه مى اندازد.

27- سیامیها

مرد خود ثابت و مستقل است ولى ثبات و استقلال زن به مرد است .

28- صربستانیها

به محصولت تا به انبار نریزى و به زنت تا در گورش نسپارى اعتماد مکن .

وقتى خدا به مردى غضب مى کند، یگانه دختر یک خانواده را به زنى به او مى دهد.

زن زیبا و مال جهان خائن ترین چیزهاست .

29- فرانسویها

از آشپز خوب و زن جوان بر حذر باش .

زن صابون مرد است

زن زشت درمان واقعى عشق است

انتخاب زن و هندوانه مشکل است

بدون زن ، مرد موجودى خشن و نخراشیده است

مردى از چوب به زنى از طلا مى ارزد.

به زنى که دم از تقوى زند اعتماد مکن .

زن و کشتى همواره در معرض واژگون شدن هستند.

30- فنلاندیها

زن را از ده بگیر نه از خیابان .

در خانه ، نه شاخ بز ضروری است و نه ثروت زن .

مرد براى کار از خانه بیرون مى رود و زن براى اینکه او را تماشا نمایند.

31- نمودها

زن قلعه ایست که مرد زندانى آنست .

تمام شعور زن در خانه است ، اگر از آن خارج شد فاقد ارزش مى شود.

32- گرجیها

اگر زن خوب بود، خدا هم یکى براى خودش درست مى کرد.

اسلحه زن اشک اوست .

33- لاتین ها

شیطان هم نمى داند که زن چاقویش را کجا تیز مى کند.

اگر یک عمر زنت را بر دوش گیرى و فقط یک لحظه او را زمین بگذارى ، خواهد گفت خسته ام :

زن یکصد مذهب عوض مى کند تا به خواهش دلش برسد.

34- اهالى ماداگاسکار

زن جوان آشپز بدى است .

35- مردم مالایا

زنى که از خانه بیرون مى رود، حکم باغى را دارد که در راستا گله قرار گرفته باشد.

36- مراکشیها

با زنت مشورت کن و عقیده خودت را اجرا نما.

زن لباس است و هوش ثروت

37- مسیحیان

خدایا مرا به هر طاعونى گرفتار کن ، جز طاعون قلب و به هر شرارتى دچار ساز، جز شرارت زن .

38- مصریها

زن اگر چانه اش کمتر مى شد محبوبتر مى شد.

حسادت زن کلید طلاق او است .

39- نروژیها

زن ابتدا کنیز، بعدا رفیق ، در آخر آقا بالاسر است .

زن قبل از عروسى مى گرید و مرد بعد از آن .

گوشت را به خواستگارى بفرست نه چشمت را.

زن مثل نعناع است هر چه او را بیشتر بکوبى ، بویش بهتر است .

شیطان زن را بلعید، ولى از هضمش عاجز ماند.

40- هلندیها

وقتى در خانه زن خوبى باشد، خوشى از در و دیوار مى بارد.

41- هندیها

قول زن نقش بر آب است .

بدون زن خانه جاى شیطان است .

ورود زن شروع سعادت است .

زن در نبودن شوهر مى گرید و زمین در نبودن آب

هزار مرد با هم توافق مى نمایند ولى توافق دو خواهر محال است .

مرد شهوت را دوست دارد و زن مرد را

زن و کیف پولت را محکم ببند و همراهت بردار.

زن زیبا مال همه است و زن زشت مال خودت

به ابلیس پناه بده ولى به زن راه مده .

42- هنگریها - مجارستانیها

از زن و شر و خیار هر چه کمتر بهتر.

43- یونانیها

شرهاى سه گانه عبارتند از طوفان و آتش و زن .

یا زن نگیر یا اگر گرفتى نگذار آقایى کند

زن دریافت شرى است که مردان برایش دست به دعا برمى دارند.

44- یهودیها

براى خرید زمین خیزبردار و براى زن دریافت ، دست به عصا راه برو.

وقتى مرد پیر، زن جوان مى گیرد، مرد جوان مى شود و زن پیر.

از نظر اسلام

زن امانت خداست نزد شوهر.

زن لباس شوهر است و شوهر لباس زن .

زن ریحان است نه قهرمان .

زن عقربى است شیرین گز.

زن شرى است که گزیرى از آن نیست .

زن مانند استخوان کج است ، اگر بخواهى راستش کنى مى شکند.

زن بهتر است متکبر و بخیل و ترسو باشد.

جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مکن .

غیرت ورزى بیجاى مرد، زن را به فساد مى کشاند.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 23 بهمن 1399 بروزرسانی: 23 بهمن 1399 گردآورنده: karnikan.ir شناسه مطلب: 1516

به "ضرب المثل ملل مختلف درباره زن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضرب المثل ملل مختلف درباره زن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید